Política de la Qualitat

Per a nosaltres, la Qualitat és atendre de manera íntegra els nostres usuaris en totes les vessants: psicològica, mèdica, física, etc. Per assolir-ho, considerem com a prioritaris els punts següents:

  1. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres usuaris.
  2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
  3. Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei el nivell de qualitat desitjat pel nostre usuari.
  4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
  5. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  6. Consolidar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades.
  7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres les entitats.

La direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s’estableixin.