Coneix el projecte

A Sant Cebrià oferim estades ajustades a les necessitats de cada persona, en règim privat o públic, ja sigui l’ingrés temporal, per descans del cuidador principal o recuperacions post hospitalàries, o permanent. Tots els usuaris gaudeixen dels mateixos serveis professionals i terapèutics, amb independència del tipus d’estada.

El model d’Atenció Centrada a la Persona (ACP)

Té com a eix central la persona que, partint dels seus interessos i preferències, promou l’autonomia, la individualitat i la integritat tant física, psicològica com social. Amb això es busca mantenir i fins i tot millorar la qualitat de vida i el benestar dels usuaris.

La Unitat Verge de l’Alegria (unitat d’Alzheimer)

Disposem d’una unitat de psicogeriatria que dona atenció específica als usuaris afectats de demència en estadis moderats i avançats. La unitat, dissenyada per atendre amb més intensitat les necessitats d’aquests usuaris, té com a objectiu facilitar l’orientació i proporcionar un entorn que garanteixi la calma i la seguretat. L’ambient ha d’intentar minimitzar els dèficits dels residents, adaptar-se i pal·liar les mancances funcionals. La unitat disposa d’activitats específiques centrades en l’estimulació de les capacitats perceptives i psicomotrius. L’equip professional que atén la unitat és personal qualificat i amb una experiència consolidada en el treball amb persones amb demències.

El Centre de Dia

El Centre de Dia està indicat en estadis de deteriorament lleus i moderats i ofereix activitats orientades a estimular i preservar l’autonomia de la gent gran. Els usuaris del Centre de Dia també poden gaudir dels avantatges de la Unitat Verge de l’Alegria si així ho indiquen les seves necessitats. El centre de dia disposa d’un ampli horari d’atenció de dilluns a diumenge i representa pels seus usuaris gaudir d’avantatges a l’hora de fer un ingrés residencial, sigui temporal o permanent.

Atenció i suport a les famílies

El Servei de Treball Social us facilita els tràmits per a sol·licitar les prestacions de la Llei de la Dependència, assessorament sobre l’ingrés i els serveis de Sant Cebrià. Els familiars tenen un paper fonamental en el benestar i adaptació dels usuaris. Des del centre us convidarem periòdicament a participar en activitats, celebracions i actes. El nostre horari de visites és prou flexible perquè les famílies acompanyin als usuaris i s’integrin en la dinàmica del centre. L’equip professional us proporcionarà tota la informació que necessiteu en un horari ampli: seguiment de l’estat de salut, procés d’adaptació, funcionament dels serveis, etc.

Servei de Rehabilitació Individual

Disposem de serveis especialitzats de rehabilitació física i cognitiva individual, indicats per persones que han patit accidents cerebro-vasculars, traumatismes o que necessiten una atenció intensiva i específica.

Cuidem i estimulem

La vocació de Sant Cebrià és integrar intervencions i tractaments específics i innovadors per a la gent gran.

Teràpies de rehabilitació cognitiva, física i funcional

Orientades a mantenir la qualitat de vida de les persones, preservar i rehabilitar aquelles àrees funcionals i cognitives sensibles de ser recuperades o millorades.

Estimular des de l’activitat

Activitats properes i que les persones han fet al llarg de la seva vida, com ara cuidar l’hort, plegar roba, parar taula, etc.

Teràpies amb animals

Recentment s’han presentat dades clíniques que avalen l’eficàcia de les teràpies amb gossos per tractar simptomatologia afectiva de les persones afectades de demència. Actualment, treballem amb la participació de diferents animals que visiten el centre per estimular i potenciar l’activitat dels/les usuaris/àries.

Grup d’acolliment i adaptació

L’àrea de psicologia ha creat un grup reduït de suport que facilita la integració dels nous usuaris i els proporciona suport.

Creació de grups d’ajuda mútua i de suport a familiars

Moltes famílies arriben a l’ingrés residencial amb nivells d’estrès i angoixa importants després d’anys de ser cuidadors principals. Tractar els símptomes associats i oferir-los la informació i les eines necessàries per comprendre la demència els ajuda en el procés d’acompanyar el seu familiar. Properament, s’obrirà el grup a persones que no es troben al centre, és a dir, a cuidadors no formals de Tiana i Montgat.